##Saint

श्री क्षेत्र पंढरपूर ते घुमान सायकल यात्रेचा समारोप चंदीगड : संत नामदेव महाराजांनी केवळ...
संतांची चरित्रे लिहिणारे आधुनिक काळातील महिपती आधुनिक काळातील महिपती असे ज्यांना संबोधले जाते असे...