अहं वाघा सोहं वाघा प्रेमनगारा वारी।
सावध होऊनी भजनी लागा देव करा कैवारी॥
मल्हारीची वारी माझ्या मल्हारीची वारी॥
इच्छा मुरळीस पाहू नका पडाल नरकाद्वारी।
बोध बुधली ज्ञान दिवटी उजळा महाद्वारी॥
आत्मनिवेदन रोडगा निवतील हारोहारी।
एका जनार्दनी धन्य खंडेराव त्यावरी कुंचा वारी॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *