1 thought on “सज्जनीं क्षोभावें नये बापा🙏

  1. ज्ञानेश्वरांनी आपल्या ज्ञानेश्वरी मध्ये स्थितप्रज्ञ लक्षणे वर्णन केलेली आहे तीच त्यांचे समकालीन संत नामदेव यांनी आपल्या अभंगामधून व्यक्त केलेली आहे. एक ओवी रूपात आहे तर दुसरं अभंग रुपात.

Leave a Reply

Your email address will not be published.