संपदा सोहळा। नावडे मनाला।।
लागला टकळा। पंढरीचा।।
जावे पंढरीसी। आवडी मनासी।।
कई एकादशी। आषाढी ये।।
तुका म्हणे ऐसे। आर्त ज्याचे मनी।।
त्याची चक्रपाणी। वाट पाहे।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *